Modele wzrostu gospodarczego makroekonomia

Czynniki wzrostu gospodarczego: Intensywne-to rozwsgospodarczy w oparciu o Ulepszenia jakościowe, NP. Zwiększenie wydajności pracy, efektywne Wykorzystanie czasu pracy. Ekstensywne-to wzfrost gospodarczy w oparciu o czynniki ilościowe, NP. Zwiększenie zatrudnienia, Zwiększenie czasu pracy, Zwiększenie majątku produkcyjnego. Czynniki wzrostu gospodarczego to te czynniki, które bezrobocia wzfrost dochodu Narodowego. W podejściu zbliżonym do klasycznego sprowadzane są un do 3 podstawowych: pracy, ziemi je kapitału. Pod pojęciem samych czynników produkcyjnych rozumie się zwykle te zasoby, które przenoszą swoją wartość na Wytwarzane Dobra i na powyższe materialnych na ich odtworzenie. Czynniki Produkcji stają się czynnikami wzrostu, Gdy zostają wykorzystane w procesie Produkcji w takim stopniu, w Jakim przyczyniają się do zmian Ekonomicznych o wzroście tym świadczących. Przy wpływie żadnych czynników Bądź ich zespołów na wzrouille Gospodarczy uwzgl, nia się zasady Zarówno wielkości powyższe danych czynników, Jak i ich relacje efektywnościowe, związane z wykorzystaniem danych powyższe. MODELE wzrostu gospodarczego: występują un najczę jako MODELE Matematyczne.

Z formalnego points widzenia są un systemami złożonymi z wyrażeń o RELACJI matematycznej. W Sensi e merytorycznych treści przedstawiają określony Zespół warunków i założeń między dochodem-produktem a czynnikami Produkcji. Podstawową relacją każdego modelu jest tzw. Funkcja Produkcji, CZYLI Funkcja, której zmienną objaśnianą jest taille produktu, a zmiennymi objaśniającymi są wielkości czynników Produkcji oraz miary ich efektywności. MODELE różnią się między sobą stopniem bezpośredniego uwzględniania liczebności czynników oraz funkcję Produkcji. Najbardziej Zagreb MODELE, un Więc traktujące Produkt-dochód jako jednorodną Całość à jednosektorowe MODELE, zaś DWU je wielosektorowe uwzględniają podział na działy je działenki. Biorąc Pod uwagę Ilość czynników Produkcji uwzględnianych przez funkcję Produkcji są MODELE 1, 2 je wieloczynnikowe. Jednosektorowe jednoczynnikowe (funkcyjne) zależności między dochodem-produktem a rozpatrywanymi z osobna zmiennymi reprezentującymi czynniki: osobowy-Pracy i rzeczowy i majątku. Modèle wzrostu Harroda-Domara au modèle wzrostu gospodarczego Stosowany w Ekonomii Rozwoju wyjaśniający wzrouille Tempa rozwoju gospodarczego zależny OD poziomu oszczĩności i produktywności kapitału. Sugeruje à, iż nie ma dla Gospodarki naturalnych powodów do zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Modèle został opracowany przez ekonomistów Roya Harroda w 1939 Roku i Evseya Domara w 1946 Roku.

Modèle wzrostu Harroda-Domara jest prekursorem modelu wzrostu Solowa. Modèle dochodzi do wniosku, że Gospodarka nie znajduje pełnego zatrudnienia je stabilne naturelles STOPY wzrostu są podobne przekonań keynesistów.